Archive for September, 2013

For Siv Jensen er dette en enorm seier, men for Erna Solberg er det et nederlag

 Erna Solberg måtte velge Fremskrittspartiet foran sentrum. For første gang kommer Frp i regjering.

Det er en historisk regjering. I to uker har Solberg kjempet for å få til en flertallsregjering med fire partier, men de to sentrumspartiene sa til slutt nei. Det ble for sterkt å gå i regjering med Frp.

Venstre og Krf har inngått en forpliktende avtale med en ny regjering, men vil ikke sitte i den. De har fått politisk uttelling, både når det gjelder konsekvensutredning og asylbarn, men en hverdag med Frp var ikke til å holde ut.

De vil støtte en regjering med Frp, men vil heller sitte rene og ranke i Stortinget enn å dele bord med dem.   Det skyldes at de tre partiene står milevidt fra hverandre i grunnleggende spørsmål. Høyre står angivelig midt i mellom, men valgte naturligvis Frp. Bare med Frp kan Høyre få gjennomført høyrepolitikk.

Dette er Siv Jensens store triumf. Hun har ikke lykkes i å gjøre Frp spiselig nok for sentrumspartiene, men for Høyre holder det. Sammen kan de føre en økonomisk politikk som ikke berøres av sentrums moralske kvaler.

Mange på høyresida er lettet over at Venstre og Krf ikke blir med. De håper en topartiregjering kan føre en mer rendyrket høyrepolitikk. Akkurat som Olav Thon sa.

Men for Erna Solberg er det et nederlag. Hennes langsiktige prosjekt var å få alle fire med og binde sentrum til masten med tanke på en varig endring. En regjering med Frp er åpenbart mer ustabil. Både Krf og Venstre sier at de tross avtalen er i opposisjon.

Det er ikke overraskende at Venstre og Krf valgte å stå utenfor. De har fått noen innrømmelser, men kan ikke selge inn avtalen som en seier når de samtidig sier det ikke er nok til å gå i regjering. Dermed innrømmer de at tilbudet ikke var godt nok.   De fikk amnesti for asylbarn, men må godta innstramninger i asylpolitikken. Slik er maktforholdet på område etter område. Det er ingen tvil om hvem som styrer de økonomiske rammene og prioriteringene.

Det var til slutt uutholdelig for Krf og Venstre, ikke at en Frp-er skriver kronikker om norsk kultur.

For Siv Jensen er dette en enorm seier. I to uker har all oppmerksomhet handlet om hvorvidt to småpartier kunne godta Frp. Det endte som ventet med at kjøttvekta vant og for første gang i norsk historie får vi et høyrepopulistisk parti i regjering. Hun har klart det Carl I Hagen aldri klarte; først og fremst ved ikke å være Carl I Hagen, men også ved å være en smart realpolitiker. Hun har klart å holde munn i to uker mens hennes sonderingspartnere har hatt sjelekvaler. Hun visste belønningen var nær og lot seg ikke egge som hennes forgjenger ville gjort.

En topartiregjering betyr at Frp får langt flere statsråder enn tidligere spekulert i. Det blir ikke Ketil Solvik-Olsen på alle plasser.

Om Erna Solberg har hatt det tøft de siste ukene, var det bare en forsmak på hva hun har i vente. Men Siv Jensen kan le hele veien til Finansdepartementet.

Monday, September 30th, 2013 Bil No Comments

Nei til konsekvensutredning i Lofoten, Lukkede asylmottak, kutt i fedrekvoten og bedre infrastruktur


(Dagbladet): Frp-leder Siv Jensen har fått gjennomslag for mye som hun kjempet for i valgkampen, blant annet betydelig satsning på infrastruktur, reduksjon av arveavgift og innstramming i innvandringspolititikken.

- Det har vært min jobb å få mest mulig gjennomslag for Frps politikk, sa Siv Jensen på pressekonferansen der det ble kjent at det er Høyre og Frp som danner regjering.

Lofoten og Vesterålen

Men på pressekonferansen ble også en svært omfattende samarbeidsavtale mellom de fire borgerlige partiene også presentert.

I avtalen kommer det fram at det er en del Høyre og Frp gir tapt, blant annet det betente temaet om konsekvensutredning i Lofoten, Vesterålen og Senja.

«Ikke åpne for petroleumsvirksomhet, eller konsekvensutrede iht petroleumsloven, havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja i perioden 2013-2017, og ikke iverksette petroleumsvirksomhet ved Jan Mayen, iskanten, Skagerak eller på Mørefeltene. Det etableres en miljøbase/oljevernbase i Lofoten og Vesterålen.»

- Smerter oss

På pressekonferansen erkjente både Erna Solberg og Siv Jensen at dette var et punkt som de har tapt og som smerter.

- Det er ingen hemmelighet at dette punktet smerter oss, sa Jensen, men understreket at Frps landsstyrte har gitt tilslutning i saken.

Her er flere av punktene i samarbeidsavtalen, som du kan lese i sin helhet på Høyres nettsider:

• Fedrekvoten skal kuttes til 10 uker, fra dagens 14. Det åpnes i avtalen for en tillitsbasert unntaksordning etter objektive kriterier. «Kriterier som åpner for unntak knyttes til sykdom, fars arbeidsledighet under mors permisjonstid, fars arbeidsopphold i utlandet, selvstendige næringsdrivende/eneaksjonærer samt mors arbeidssituasjon».

• Det skal gjennomføres en kommunereform, hvor det sørges for at nødvendige vedtak blir fattet i perioden.

Klima- og miljø-politikk:

• Det skal ikke åpnes for petroleumsvirksomhet, eller konsekvensutrede iht. petroleumsloven, i havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja i perioden 2013-2017, og ikke iverksette petroleumsvirksomhet ved Jan Mayen, iskanten, Skagerrak eller på Mørefeltene.
• Utbyggingen av fornybar energi må økes.
• I avtalen står det at de vil føre en offensiv klimapolitikk og forsterke klimaforliket.

Skole:

• Det skal gjennomføres et lærerløft i skolen
• RLE-faget endrer navn til KRLE (Kristendom, religion, livssyn og etikk), der faget skal inneholde minst 55 prosent Kristendom.

Innvandring- og utlendingspolitikk:

• Norge skal oppfylle sine internasjonale forpliktelser og hjelpe flyktninger.
• Asylstatus skal innvilges etter individuell behandling og grundig vurdering av søknaden.
• Partiene er enige om at det skal være en mer effektiv saksbehandling og raskere retur av personer uten lovlig opphold og kriminelle.
• Partiene lover regelendring for asylbarna: «Barns tilknytning til Norge gjennom flere års botid i Norge skal klargjøres gjennom en regelendring som gjør at ulendingsmyndighetene i større grad vektlegger hensynet til hva som er barnefaglig forsvarlig. Forutsetningen er at foreldrene som hovedregel har medvirket til å avklare sin identitet og bidratt til å muliggjør retur, men at retur ikke har vært mulig.»
• De vil etablere lukkede mottak: «Retursentre for personer og familier med endelig avslag. Noen retursentre skal kunne ta imot utlendinger som får frihetsberøvelse.»

I avtalen står det også at «man skal heve underholdskravet i familieetableringssaker, men innføre mer liberale skjønnsvurderinger i forbindelse med herboende eller utlendingens inntektsevne. Hensikten med endringen er å bekjempe tvangsekteskap og sikre at paret kan forsørge seg selv.»

Videre står det at «alle som søker norsk statsborgerskap skal beherske et minimum av norsk muntlig og gjennomgå en test i samfunnskunnskap. Prøven skal bestås, men med rimelige unntaksbestemmelser.» Dessuten skal barns språkferdigheter kartlegges og gi språkopplæring til barn med svake norskferdigheter før skolestart.

Helse og sosial-politikk:

• Partiene vil utrede lovfestet rett til heldøgns pleie og omsorg med sikte på innføring i perioden.
• Behandlingstilbudet for rusavhengige skal styrkes, blant annet ved å kjøpe flere behandlingsplasser og etablere et mer sammenhengende behandlingsløp.
• Hovedlinjene i norsk alkoholpolitikk skal ligge fast.
• Behandlingstilbudet innen psykiatri skal styrkes, blant annet ved å etablere et bedre lavterskeltilbud i kommunene.
• Kvaliteten i helsevesenet skal heves: «ISF-andelen økes, og det utredes en forbedret finansieringsmodell for akuttbehandling, forskning og utdanning i det offentlige helsevesenet. Fritt behandlingsvalg innføres. Ordningen innføres først for rus og psykiatri, og evalueres.»
• Sexkjøpsloven skal evalueres, og det legges frem en stortingsmelding på bakgrunn av evalueringen. De sosialpolitiske virkemidlene overfor prostituerte forsterkes.
• Det vil ikke innføres et offentlig tilbud om tidlig ultralyd eller et tilbud om NIPD-blodprøve til alle gravide.

Infrastruktur og trafikk:

• Utbyggingen av infrastruktur skal økes utover rammene i Nasjonal Transportplan.
• Det skal etableres et eget utbyggingsselskap som skal løfte flere veiprosjekter og gjennomføre utbygging mer effektivt. Satsingen på utbygging av vei og kollektivtransport økes utover Nasjonal Transportplan, og bompengeandelen i nye prosjekter skal reduseres.
• Satsingen på kollektivtransport i storbyene skal forsterkes.

Økonomi:

• Handlingsregelen ligger fast.
• Minstefradraget på lønnsinntekt heves.
• Privat eierskap og sparing skal styrkes gjennom redusert formuesskatt og arveavgift, og bedre fradragsordninger for boligsparing, pensjonssparing og medeierskap.
• Fradragsordningen for gaver til frivillige organisasjoner skal styrkes, og byråkratiet overfor frivillige organisasjoner reduseres.
• Engangsstønaden skal økes.
• Det skal innføres nøytral moms i staten og helseforetakene.
• Kampen mot svart arbeid skal forsterkes, i den sammenheng utredes gevinster og konsekvenser av et ROT-fradrag i skatten.
• Avkastningen fra miljøteknologifondet skal økes.
• Avtaleinstituttet i landbruket skal opprettholdes, og det legges vekt på forutsigbarhet og reformer som kan gi økt lønnsomhet.
• Det utarbeides en tiltakspakke rettet mot barn i fattige familier og differensieringen av foreldrebetaling i barnehager og SFO Økes.

Politi- og justispolitikk:

• Grunnbemanningen i politiet skal økes.
• Beredskapen i Norge skal styrkes.
• Samarbeidspartiene «vil forsterke innsatsen for soningsoverføring og retur av kriminelle utlendinger».

Forsvars- og utenrikspolitikk:

• Samarbeidspartiene «bygger sin politikk på et forpliktende internasjonalt samarbeid».
• Norge skal være en aktiv bidragsyter i FN, NATO, Nordisk Råd og andre internasjonaleorganisasjoner, legger partiene til grunn.

«Samarbeidspartiene vil føre en offensiv nordområdepolitikk og en mer aktiv politikk for å ivareta Norges interesser overfor EU, blant annet gjennom EØS-avtalen. Samarbeidspartiene vil arbeide for demokrati og menneskerettigheter, og legger til grunn en balansert holdning til M¡dtøstenkonflikten.»

Dette er bare et utdrag av avtalen. Hele avtalen kan leses i sin helhet her.

Monday, September 30th, 2013 Bil No Comments

- Det kan bli svært vanskelig for Erna


Valgforsker Anders Todal Jenssen tror en topartiregjering kan bli vanskelig på sikt for Erna Solberg og Høyre.

Ikke i mål

- Jeg vil ikke kalle det for et nederlag for Erna Solberg, men i forhold til ambisjonene til langsiktighet og gjenvalg i 2017, så er hun ikke i mål. Hun hadde nok ønsket å knytte Venstre og KrF tettere til seg, dels for å få et mer stabilt flertall i viktige saker, og dels for å hindre at de andre partiene ikke nærmer seg Arbeiderpartiet. En annen bekymring er at sentrumspartiene kan finne mer sammen og bli en sterker politisk kraft, sier Todal Jensen

- Høyre og Frp må regne med at de taper noe oppslutning fram mot valget i 2017, og da hadde det vært bedre med å ha med alle fire partiene. Hovedreglen er at de sittende partiene alltid taper oppslutning inn mot neste valg, sier Todal Jensen.

- Et annet moment er at det blir mye lettere for Arbeiderpartiet å være i opposisjon. Både AP og SV kan komme raskere på krigsstien, de får mer handlingsrom som følge av en polarisering når Venstre og KrF blir stående utenfor regjeringen.

- Tor du Høyre og Frp vil snuble i forhandlingene?

- Jeg tror at de vil klare det. De har en del vanskeligheter, men det synes klart at de har avklart noen av de problematiske punktene. Men minstefradrag, skattepolitikk og en del andre økonomiske spørsmål kan bli vanskelig. Høyre er interessert at de som betaler mye i skatt skal betale mindre. Frp på sin side vil ha en skattelette for de som tjener lite på bekostning av høytlønte. Det kan bli en vanskelig ting å forhandle om, sier Todal Jensen.

Han peker også på forhandlingene om hvor stort det offentlige byråkratiet skal være.

- Frp vil ha folkeavstemning i nesten enhver sammenheng, mens Høyre ikke er tilhenger av folkeavstemninger. Det kan bli problematisk i forhold til for eksempel kommunesammenslåinger. Det vil komme krav om folkeavstemninger, og Siv Jensen kan vanskelig si nei til det. Det kan bli vanskelig å forsvare, og de må utforme en felles politikk på dette, sier valgforskeren.

Vanskelig for Venstre og KrF

Han mener også at Venstre og KrF kan få det vanskelig utenfor regjeringen.

- De har ingen kontroll på hva Høyre og Frp vil gjøre i de sakene som ikke er omfattet av avtalen mellom de fire partiene. De skal gå til Venstre og KrF for å oppnå enighet, men i praksis vil det bli et åpent spørsmål hvordan det vil fungere. Her balanserer partiene på et tveegget sverd, sier han. 

Han mener at KrF har satt seg selv i en spesielt vanskelig situasjon hvor de kan bli tatt som politiske gisler av regjeringspartiene.

- Venstre og KrF kan ikke bli frikjent for alt som regjeringen vil gjøre. KrF kan bli ansvarliggjort for å ha vært med på å føre Frp fram til regjeringsmakt. De to partiene har dramatisk forskjellig menneskesyn, sier valgforsker Anders Todal Jensen.

Monday, September 30th, 2013 Bil No Comments

Jubel og skuffelse for Lofoten-utsettelse


Bellona-leder Frederic Hauge slår an tonen blant de mange glade miljøstemmene mandag kveld.

- Dette er en stor dag, og en markant linje vekk fra den skitne oljepolitikken Ola Borten Moe og Jens Stoltenberg har stått for. Vi er veldig, veldig glade i dag. Vi har vunnet kampen om Lofoten med nok en utsettelse. For hver gang vi utsetter dette, jo mindre sjanse er det for at det blir noe av, sier Frederic Hauge til NTB.

- Nytter å slåss

I samarbeidsavtalen slår de fire borgerlige partiene fast at havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja ikke skal konsekvensutredes i kommende stortingsperiode. Åpningsprosessen rundt Jan Mayen blir stanset og de borgerlige lover at regjeringen heller ikke skal starte petroleumsvirksomhet i iskanten, ved Mørefeltene eller i Skagerrak.

- Dette er fantastiske nyheter. Natur og Ungdom har hele tiden sagt at de aldri får Lofoten, Vesterålen og Senja. Når vi nå vant for femte gang, får vi nok et bevis på at det nytter å slåss, så all honnør til Venstre og KrF, sier Natur og Ungdom-leder Silje Lundberg til NTB.

- Nesten uansvarlig

Administrerende direktør Gro Brækken i Norsk olje og gass peker på at Venstre og KrF har oppnådd mer enn SV i sin tid gjorde. Utsettelsen i Lofoten kom i løpet av forhandlingene, og var ikke en del av den rødgrønne enigheten på forhånd.

Brækken er spesielt skuffet over at Høyre er med på å stanse kunnskapsinnhentingen utenfor Lofoten. Hun ser ikke noe i samarbeidsavtalen som minner om en vilje til langsiktig industriutvikling eller utvikling av Nord-Norge.

- Jeg synes dette nesten er uansvarlig fra et parti som har vært opptatt av industriskaping og langsiktig næringsutvikling. Dette er et demokratisk problem. Til tross for at tre firedeler av dem som sitter på Stortinget har gått til valg på å konsekvensutrede lar man nå småpartiene Venstre og Kristelig Folkeparti kjøre over resten av Stortinget, sier Brækken.

Miljøpress

Zero-leder Marius Holm er ikke overrasket over fredningen av Lofoten, Vesterålen og Senja. Han mener en blåblå mindretallsregjering kan være bra for klimaet, og synes å kjenne igjen modellen fra Oslo, der Venstre oppnådde mye på miljøområdet før de gikk inn i byrådet.

- Dette flytter makt til Stortinget. Vi ser at SV har hatt vanskelig for å vinne miljøsaker i regjeringen til tross for en sterk Soria Moria-erklæring. Med Venstre og KrF på vippen kan regjeringen settes under press i Stortinget, sier Holm.

Må bevise

Naturvernforbundets leder Lars Haltbrekken er ikke like overbevist om at en blåblå regjering vil være mer ambisiøs på miljøområdet.

- Det får tiden vise. Erna Solberg må stå for sine valgløfter om å gi Norge en mer ambisiøs klimapolitikk. Det trengs etter klimarapporten som kom sist fredag. Norge har de siste årene økt sine utslipp, mens våre naboland har redusert dem, sier Haltbrekken.
Fremtiden i våre hender tolker miljøsignalene fra de borgerlige i positiv retning, og merker seg at Frp har gått med på å forsterke klimaforliket fra 2012.

- Det betyr at klimapolitikken de neste fire årene i hvert fall ikke blir verre enn under de rødgrønne. Nå har vi forventninger om at Høyre og Frp går enda lengre i en felles regjeringserklæring, sier Arild Hermstad som er leder i Fremtiden i våre hender.

NTB

Monday, September 30th, 2013 Bil No Comments

Kåre Willoch: Jeg har sett problemer som ville komme, men Erna vil styre sikkert

 • Islam Net sprer hat

  Islam Net står for så problematiske holdninger i flere sentrale spørsmål at det verken er islamofobi, rasisme eller diskriminering å nekte dem møtested, økonomisk støtte, eller å møte dem med saklig kritikk. (1116 innlegg) Les mer

 • Monday, September 30th, 2013 Bil No Comments

  - Vårt vedtak er avhengig av andres

 • Islam Net sprer hat

  Islam Net står for så problematiske holdninger i flere sentrale spørsmål at det verken er islamofobi, rasisme eller diskriminering å nekte dem møtested, økonomisk støtte, eller å møte dem med saklig kritikk. (1081 innlegg) Les mer

 • Monday, September 30th, 2013 Bil No Comments

  LIVE: Vi har fått svaret


  Ansvarlig redaktør: John Arne Markussen
  © 2013 DB Medialab

  Monday, September 30th, 2013 Bil No Comments

  Sprikende meldinger om ny regjering

  I stortingsvalget 2013 velges 169 medlemmer av nasjonalforsamlingen for perioden 2013 til 2017.

  • Se alle kandidatene som har kommet inn på Stortinget.

  • Les siste nytt om valget på db.no/valg.

  • Se alle valgvideoene her.

  • Ta Dagbladets valgomat.

  • Se alle kandidatene i stortingsvalget.

  Monday, September 30th, 2013 Bil No Comments

  Ylvis bekreftet til et av USAs mest populære talkshow


  (Dagbladet): Ylvis-brødrenes mye omtalte megahit «The Fox» fikk dem tidligere denne måneden både på gjestelista til Ellen DeGeneres og inn på en sensasjonell 13. plass på den amerikanske Billboard-lista. Siden har ryktene gått om at de muligens skal ta turen tilbake til USA igjen for nye oppdrag.

  I kveld får Dagbladet bekreftet av «Late Night With Jimmy Fallon»-redaksjonen at Bård og Vegard Ylvisåker skal framføre «The Fox» hos dem i neste uke.

  - De er booket av oss den 9. oktober, skriver Amber James, senior press manager i NBC, i en e-post til Dagbladet.

  Der er Ylvis-brødrene er i godt selskap. Fallon, som har hatt et snitt på 3,6 millioner seere i år, er kjent for å ha flere av verdens største kjendiser som gjester.

  Justin Timberlake er som husgjest å regne, mens Lindsay Lohan, Steve Buscemi, Derek Jeter, Ben Affleck, Ricky Gervais og mannen med det passende navnet Michael J. Fox alle har vært innom programmet de siste to ukene. 

  Brødrenes amerikanske debutopptreden foran et publikum, skjedde imidlertid på festivalen iHeartRadio i Las Vegas for to uker siden. Ylvis var kveldens overraskelsesartister og framførte «The Fox»  på MGM Grand Arena som et innslag mellom opptredenene til Chris Brown and Katy Perry. Også Paul McCartney, Miley Cyrus, Maroon 5, Muse, Queen og Elton John var trekkplaster under Las Vegas-festivalen. 

  «The Fox-»musikkvideoen har nå fått over 70 milioner visninger på YouTube. Medieviter Magnus Brøyn har tidligere uttalt til Dagbladet at Ylvis-hiten er inne i «en kritisk fase» nå om den virkelig skal bli stor i USA.

  - Det at de nå drar tilbake til USA er helt avgjørende for hvor stor suksess denne videoen blir. De er nødt til å dra ned dit for å utnytte interessen mens den er på topp, har 

  Musikkjournalist Asbjørn Slettemark er enig i at det er viktig å være til stede om du ønsker å lykkes i det amerikanske markedet.

  - Tilstedeværelse er ekstremt viktig i den bransjen Ylvis jobber i, spesielt i USA. Den sjansen de har fått er absolutt helt unik, og de har et potensial til å nå bredere ut enn hva de har gjort hittil. Det er fremdeles mange i USAs befolkning som ikke vet hvem Ylvis er, så de har mye å vokse på, sier han.

  Monday, September 30th, 2013 Bil No Comments

  Blottlegger seg selv og kjæresten på TV. Nå er det slutt mellom paret

  Nå er det slutt mellom paret.

  Monday, September 30th, 2013 Bil No Comments
   
  September 2013
  M T W T F S S
  « Aug   Oct »
   1
  2345678
  9101112131415
  16171819202122
  23242526272829
  30  

  Recent Comments