Archive for January 23rd, 2017

Studentboliger skal skaffe ny stadion

(Finansavisen): – Vi er i en utredningsfase, men SiB (Studentsamskipnaden i Bergen) er veldig interesserte i å kjøpe, så vi kartlegger muligheter, kostnader og inntekter, sier daglig leder i Brann, Vibeke Johannesen til Finansavisen.

Bergens Tidende skrev i forrige uke at klubben jobber med utbygging av hovedtribunen, som i en årrekke har vært et problembarn med store rehabiliteringsbehov, men en skrantende klubbøkonomi og 160 millioner kroner i gjeld har ikke åpnet for større investeringer.

Bergen har et stort underskudd på studentboliger, og med Høyskolen på Vestlandet nær sagt vegg-i-vegg med stadion, vurderer klubben å bygge 352 boliger som SiB kan kjøpe for 285 millioner kroner.

– Vi har ikke noen endelig salgssum å forholde oss til, men vi vet hva SiB er villige til å betale, så vil tiden vise hva reguleringsplaner og kostnadsbildet på byggingen hvordan regnestykket kan bli. 352 er maksantall slik det ser ut foreløpig, men om vi ønsker å benytte deler av enkelte arealer til eget bruk blir inntektene lavere. Vi vet inntekt pr. hybel, men antall er ikke besluttet. Vi utreder mulighet for gymsal og andre egne arealer. I tillegg får vi ny tribune med moderne publikumsfasiliteter og ser på muligheten for å lukke stadion. Pr. i dag er tre hjørner åpne, sier Johannesen til Finansavisen.

Få studentboliger

– Dere vurderer ikke å gjøre som Lillestrøm, som har bygget ordinære boliger i stadionkroppen?

– Fordelen med studentboliger er at det skaper langt mindre biltrafikk enn vanlige boliger. Utfordringen er logistikken til stadion, og flere biler i området, ville neppe blitt tatt godt i mot, påpeker hun overfor Finansavisen.

Leilighetene blir på rundt 20 kvadratmeter, med unntak for handicap-tilrettelagte og parleiligheter.

– Kontorer kan også være en mulighet, men det er ikke mangel på kontorarealer i Bergen i dag. Vi bygger ikke noe nytt uten at vi har en langsiktig leieavtale på plass, sier Johannesen til avisen.

Brann tok en overraskende andreplass i fjorårets serie i opprykksåret. Det ga mer penger fra forbundet, noe høyere billettinntekter enn budsjettert og gir klubben inngang til Europacup-spill kommende sesong.

– Vi har ikke behandlet regnskapene i styret ennå, men det jeg kan si er at vi håper på pluss i bøkene, sier Johannesen.

Etter første halvår viste regnskapet minus 1,9 millioner, mens budsjettet tilsa et underskudd på 1,3 ved nyttår.

Uten den glade giver Trond Mohn hadde tallene sett helt annerledes ut. I 2015 ga han klubben 19,9 millioner kroner, tilsvarende 19 prosent av driftsinntektene, opplyser Finansavisen. Fra 2011 til 2015 har Mohn bidratt med nær 74 millioner, og også i 2016 donerte han velvillig.

Flere økonominyheter

Fornyet håp for gigantisk Fredriksen-deal?
Oljemygg tar grep

Monday, January 23rd, 2017 Bil No Comments

Han skal passe på 5215 mrd kroner for oss alle

(Finansavisen): – Kjerneoppgaven for oss er å få den markedseksponeringen som fondet vil ha, og gjøre det så billig som mulig, sier Geir Øivind Nygård, til Finansavisen i dag.

Siden nyttår er han investeringsdirektør for Markedseksponering i Norges Bank Investment Management (NBIM). Han forvalter deler av Oljefondet og 70 prosent av porteføljen på 7.450 milliarder kroner direkte.

Den effektive veien

Hans del av oppdraget handler om ting som mulig økt aksjeandel, rebalansering av fondet, ulike allokeringsbeslutninger, rebalansering av indekser, og reinvestering av dividende og kuponger.

– Vi har en startportefølje, og et sted vi ønsker å komme. Og så er det hvilke handler vi gjør for å komme dit så billig så mulig, sier Nygård til avisen.

– Egentlig prøver vi å redusere hvor mye vi handler så mye som mulig. Det er det som er optimeringsoppgaven, legger han til.

Dessuten skal NBIM prøve å oppnå litt meravkastning gjennom ulike strategier, skriver avisen.

Lavere kostnader, men…

Kostnadene ved å kjøpe aksjer for et gitt beløp har gått ned. Men det betyr ikke at det er mindre viktig å gjøre transaksjonene så billige som mulig, mener Nygård.

– Vi har redusert handlekostnadene de siste årene, men likevel ser vi at det koster mer å handle i størrelse. Jeg vil si at gitt at fondet er blitt større, er det minst like viktig og kanskje enda viktigere enn det har vært å handle billig, sier han.

– Gitt størrelsen på fondet, er det ofte veldig store størrelser på kjøpene. Du kan ikke gå ut og kreve likviditet med en gang, men må ofte ut og være langsiktig og finne den naturlige motparten. Det handler om å finne det ut uten å slippe ut for mye informasjon, sier han til Finansavisen.

- Vi vil minimere fotavtrykket, men samtidig komme i kontakt med de rette på andre siden av handelen, legger han til.

Flere økonominyheter

Nyheter sender disse aksjene ned på Oslo Børs
Norwegian trenger 1 milliard kroner

Monday, January 23rd, 2017 Bil No Comments

Men hvordan målte man egentlig kvinners «interesse for politikk»?

I en artikkel på Minerva sist onsdag tok Ragnhild Ulltveit-Moe et oppgjør med kvinners (inkludert sin egen) angivelige manglende interesse for nyheter og politikk, især når det gjelder å debattere på Facebook. Ifølge henne er det en «trend i samfunnet (at) norske kvinner er ikke spesielt opptatt av politikk på sosiale medier». Samme kveld fulgte Minervas kulturedaktør opp med en enquete ut fra det kategoriske premisset «Slik er det altså: Sett under ett «deler» og «liker» kvinner mer i sosiale medier enn det menn gjør, men når det kommer til politikk og nyheter, domineres Facebook av delinger fra menn, og norske kvinner er verst i klassen på verdensbasis», og i en oppfølgende artikkel neste dag har man skrudd til konklusjonen enda et hakk og slår fast at «Kvinner i Norge ser ut til å falle helt ut av den etter hvert meningsbærende og presedensskapende arenaen som Facebook representerer i 2017».

Ulltveit-Moes argumentasjon bygger i stor grad på egne og anekdotiske erfaringer, samt én konkret studie der Sintef-forsker Petter Bae Brandtzæg har analysert stordata fra millioner av Facebook-brukere og kategorisert dem ut fra hva slags sider de har «likt». Denne studien fikk også betydelig medieoppmerksomhet da den kom for et drøyt år siden – men Minerva viderefører mange av de misforståtte og overdrevent kategoriske fremstillingene av studien som ble gjort den gangen (til tross for at dette allerede da ble påpekt både av undertegnede og av flere andre).

Hvilke interesser kvalifiserer som «interesse for politikk»?

Ulltveit-Moe slår fast at denne studien viser at «kvinner [utgjør] kun 30 prosent av dem som er interessert i politikk og nyheter på Facebook, basert på likes». Her legger hun seg på linje med mye av den tidligere dekningen, som snakket om «politisk interesse» (eller tildels det enda mer upresise «samfunnsengasjement») uten å gå inn på hvordan studien faktisk definerer dette begrepet.

Selve studien gjør det nemlig klart at «politisk interesse» er målt ut fra en snever partipolitisk tilnærming, der man kun teller om folk har «likt» sider som tilhører politiske partier, enkeltpolitikere, og visse andre sider som Facebook rubriserer som «Politics».

Dette betyr for det første at man ikke har målt noenting om hva slags enkeltartikler og -statuser som folk har likt eller delt (selv om det er dette Minerva konkret snakker om som en angivelig dokumentert kjønnsforskjell), kun hvilke sider de har likt som er eksplisitt «politiske».

For det andre er det en hel rekke sider som ikke kommer med i denne kategorien, selv om de tilhører organisasjoner som Amnesty eller Greenpeace som er tydelige politiske aktører, eller handler om konkrete politiske kampsaker som homofiles rettigheter eller likestilling. «Liking» av denne typen sider rubriseres isteden som «sosial aktivisme» – og i denne kategorien er kvinner i klart flertall i Norge (ca. 60% av de norske «sosiale aktivistene» er kvinner, som også ser ut til å være den høyeste kvinneandelen i denne kategorien av alle de undersøkte landene).

Det prosentvise gapet mellom kjønnene er riktignok større for politisk interesse, der menn utgjør 70%. Men det er så mange flere «sosiale aktivister» enn «politisk interesserte» (nesten 2.000 av førstnevnte i studiens utvalg, mot bare 374 av sistnevnte) at hvis du legger sammen de to gruppene, så er kvinner i flertall totalt sett.

Ulltveit-Moe nevner denne gruppen bare med en kortfattet henvisning til at «På et område skilte kvinnene i Europa og Amerika seg ut sammenlignet med resten av verden, og det var at de var mer interessert i saker om humanitær bistand og miljøsaker» (uten at det er klart for leseren om de er «mer interessert» i dette enn sin egen politiske interesse, mer enn menns interesse for disse temaene, eller mer enn resten av verdens interesse). Hun mener at dette ikke strider mot hennes hovedtese om kvinners manglende vilje til å debattere politikk på FB, ettersom man «stort sett deler den type artikler med mennesker som allerede er enige med en selv, og det er sjelden det man deler er så kontroversielt i egne venners øyne».

Studien gjør det imidlertid klart at «sosial aktivisme»-kategorien omfatter en lang rekke «causes, nonprofit organizations, and nongovernmental organizations», og ramser opp: Humanitære saker, kvinners rettigheter, homofiles rettigheter, antirasisme, religionsfrihet, arbeideres rettigheter, miljøspørsmål, «og så videre».

Som påpekt i den påfølgende debatten etter Ulltveit-Moes artikkel, er dette spørsmål som i høyeste grad både er politiske og kan være sterkt polariserende – langt mer enn mange rent partipolitiske diskusjoner om fylkeskommunens oppgaver eller innslagspunktet for toppskatt. Når man på generelt grunnlag hevder at kvinners målte engasjement i slike saker ikke kvalifiserer som «interesse for politikk» , blir det naturlig å spørre som Heidi Nordby Lunde gjør om dette egentlig sier mest om kvinners interesse, eller om en forenklet og urimelig bortdefinering av visse temaer som upolitiske.

Norske kvinner kommer dårligst ut – hvis man stiller høyest forventinger til dem

Ulltveit-Moe trekker også frem (også dette direkte hentet fra tidligere dekning og Brandtzægs egne uttalelser) at «Norske kvinner i alderen 13 til 28 år er blant kvinnene i verden med lavest interesse for nyheter og politikk på Facebook (…) en plassering de deler med kvinner fra Brasil og Iran», mens Larsen utroper norske kvinner til å være «verst i klassen på verdensbasis».

Men heller ikke dette stemmer med de faktiske dataene. Realiteten er tvert imot at andelen unge kvinner som kvalifiserer som «politisk interesserte» etter studiens kriterier, er mer enn dobbelt så høy i Norge som i Brasil. Grunnen til at norske kvinner kommer ‘dårligere ut’ er at norske menn i samme aldersgruppe har et enda større ‘forsprang’ på brasilianske menn, slik at kvinner utgjør en lavere andel av politisk interesserte under 29 år.

Dette siste kan selvsagt også være et relevant resultat å trekke frem: Hvis man tolker mennenes høyere politiske interesse som uttrykk for en generell tendens i samfunnet som helhet. og bruker det som målestokk for hva man forventer å finne hos norske kvinner, så kan man si at de ligger lavere enn man kunne forvente. Man har altså målt en større kjønnsforskjell i Norge enn i Brasil – men også en større politisk interesse hos begge kjønn.

Det blir dermed kategorisk uriktig når f.eks. Dagsnytt attens programleder hevder at unge norske kvinner er «blant kvinnene i verden med lavest interesse for nyheter og politikk på Facebook – faktisk på linje med kvinner fra Brasil»; eller når andre medier skriver at «unge kvinner fra Spania viser større interesse (enn norske)», når de politisk interesserte kvinnene utgjør omtrent samme andel av totalutvalget i Spania og Norge. Og det går også litt på tvers av Minervas ideologiske linje å skulle plassere norske kvinner på en skambelagt jumboplass, når de utviser mer interesse enn mange andre så lenge vi bare sammenligner kvinner mot kvinner.

Vi, de 1% politisk interesserte?

Et annet problem med fremstillingen av studien (både fra Brandtzæg, Minerva, og mediene generelt), er at man gir høyst mangelfull informasjon om terskelen for å kvalifisere for «politisk interesse». På Dagsnytt atten hevdet sogar Ulltveit-Moe at «det er veldig lavterskel (denne studien) måler» (med henvisning til at man bare behøver å ‘like’ sider og ikke debattere aktivt)

Realiteten er imidlertid at det var kun 374 nordmenn – altså under 1% av de 41.000 undersøkte i det norske utvalget – som tilfredsstilte studiens kriterier for «politisk interesse». Dette er åpenbart mye lavere enn den faktiske andelen av befolkningen som er «politisk interesserte», etter enhver meningsfylt kvalitativ definisjon av begrepet. At studiens metodikk gir et så lavt resultat, er en klar indikasjon på at terskelen for «politisk interesse» kan være satt så høyt at det er uhyre få Facebook-brukere som klarer å passere nåløyet.

Studiens kriterie for å kvalifisere som «politisk interessert» er altså at man må ha likt fire eller flere sider som rubriseres som «Politics». I en slik kvantitativ studie vil man alltid måtte sette en «cut-off» som er litt arbitrær, og der noen personer vil bli ‘feilklassifisert’ (i den forstand at en individuell kvalitativ analyse ville ha plassert dem i motsatt kategori). Men da er det desto viktigere å huske på at man bare har målt en eller annen egenskap som har fått merkelappen «politisk interesse», og som slettes ikke behøver å være identisk med den ordinære betydningen av samme begrep.

Én ganske innlysende og banal feilkilde, er at man ikke fanger opp alle de som er politisk interesserte, men som ikke bruker Facebook til slik informasjonsinnhenting. Det er neppe så fryktelig uvanlig å bruke Facebook primært til kontakt med venner/familie/kolleger, samtidig som man følger aktivt med på nyheter via tradisjonelle medier, eller nettaviser, eller for den saks skyld andre sosiale medier som Twitter. Her var det flere medier som trakk overdrevent definitive slutninger fra Facebook-interesse til generell interesse, mens Minerva tar høyde for dette ved å gjennomgående være tydelige på at man snakker om engasjement på Facebook, og at dette i seg selv fortjener fokus.

Men i tillegg til dette er det åpenbart også en potensiell feilkilde at man utelukkende teller «Pages» som tilhører politikere eller partier, og dermed utelukker alle de FB-brukerne som opplever at slike sider (ikke minst offisielle partisider) stort sett bare leverer uinteressante, drøvtyggede talepunkter. Det er fullt mulig å være meget politisk interessert og aktiv i sin Facebook-aktivitet, og likevel velge bort parti- og politiker-sider til fordel for sider som tilhører nyhetsmedier, politiske kommentatorer/journalister, samfunnsdebattanter, eller andre privatpersoner/grupper som deler politiske nyheter.

(Ut fra metodebeskrivelsen virker det til og med som om man bare teller Pages som driftes av en politiker, og ikke den ordinære personlige kontoen til samme politiker. For noen politikere vil dette gi svært skjeve utslag: Rødt-leder Bjørnar Moxnes hadde f.eks. 4.600 personer som likte hans Page den gang studien kom, mot 9.000 følgere (ikke medregnet venner) på sin personlige konto – men det er kun de førstnevnte som ble telt av studien. Tilsvarende hadde SVs nestleder Snorre Valen ingen Facebook-page i det hele tatt (med unntak av en autogenerert og helt inaktiv side), men nesten 3.000 Facebook-venner på sin personlige konto.)

Det er med andre rikelig med rom for å være særdeles politisk aktiv og engasjert på Facebook, uten at man oppfyller studiens snevre kriterier for å regnes med i den gruppen. Alle disse punktene er dessuten sårbare for at mønstrene i folks Facebook-bruk kan variere systematisk fra land til land. Dermed kan to land hvor befolkningen er akkurat like politisk interessert og aktiv på Facebook, likevel komme helt ulikt ut i studien – bare fordi de har forskjellige vaner for hvordan man bruker Facebook til å følge (eller distribuere) politiske nyheter. Det er ikke dermed sagt at en slik metodikk er uten verdi for å sammenligne på tvers av land, men man bør ta klare og uttrykkelige forbehold om at man bare har studert én snever indikator på «politisk interesse», som slett ikke gir grunnlag for å trekke bombastiske slutninger.

Det er også gyldig å trekke frem (slik Brandtzæg gjør) at man ønsker å måle folks faktiske handlinger istedenfor å basere seg på selvrapportering, som ofte kan gi et skjevt bilde fordi folk ønsker å fremstille seg selv i mer fordelaktig lys. Men det blir overdrevent hubristisk å legge uforbeholdent til grunn at «stordataanalyser avdekker hva folk faktisk gjør», når det overveldende flertallet av folks faktiske handlinger på dette området ikke er med i analysen. Og ettersom et liker-klikk koster uhyre lite og er (delvis) synlig for dine venner, er heller ikke denne målemetoden noen garanti mot at folk (indirekte) velger å tegne et bilde av seg selv som mer politisk engasjerte enn de faktisk er.

Hvor representativt var egentlig utvalget?

En alternativ forklaring på at prosenten av «politisk interesserte» er så lav, er selvsagt at man kan ha undersøkt et skjevt utvalg der de ‘uinteresserte’ er sterkt overrepresenterte. De fleste medieoppslagene sier ingenting om hva slags utvalg som er undersøkt (annet enn at det dreier seg om «20 millioner Facebook-brukere totalt over de 10 landene som studien omfatter»), men selve studien opplyser at utvalget består av samtlige personer som er registrert i Facebook-analyseverktøyet Wisdom. (Tallet 20 millioner er antall Wisdom-brukere på verdensbasis, hvorav ‘bare’ 8 millioner kommer fra studiens 10 utvalgte land. I Ulltveit-Moes artikkel er dette på uforklarlig vis blitt til svimlende «127 millioner mennesker verden over».)

Dette betyr at selv om utvalget omfatter et imponerende stort antall brukere, så er det også et utvalg som er helt og holdent selvselektert blant de som selv har valgt å registrere seg som Wisdom-brukere. Rapporten gir lite detaljer om hvor representativt dette utvalget er for Facebook-populasjonen som helhet, men når f.eks. andelen Wisdom-brukere med høyere utdannelse varierer fra 75% til 90%, og andelen bosatt i byer fra 72% til 95%, så er det i hvert fall relevant å stille spørsmål om hvor godt vi kan generalisere fra disse brukerne til Facebook-befolkningen som helhet.

Ikke minst er det påfallende at Norge har lavest andel høyere utdannende (sammen med Storbritannia) av alle landene i studien – ca. 10 prosentpoeng lavere enn Tyrkia, Brasil. Egypt eller India. Dette fremstår som en klar indikasjon på at utvalget for disse landene er enda mer skjevfordelt i retningen av «eliten» enn det norske utvalget, noe som igjen vil kunne påvirke forskjellene mellom landene.

Vi vet riktignok ikke om det er Wisdom-utvalget som er skjevt, eller om det faktisk gjenspeiler at høyt utdannede er sterkt overrepresentert blant Facebook-brukere i disse landene. Men i alle tilfelle gjør det at vi må være forsiktige med å generalisere om «nordmenns» kontra «brasilianeres» holdninger, ettersom utvalgene ikke er representative for befolkningen som helhet, og noen land kan score kunstig høyt simpelheten fordi det er et snevrere segment av befolkningen som er aktive på Facebook.

Brandtzæg påpeker at hans metodikk uansett favner adskillig bredere enn mye annen medieforskning som nøyer seg med å måle noen hundre college-studenter. Dette er selvsagt et legitimt poeng, men igjen: Når man bruker disse resultatene for å underbygge dette eller hint, bør man i det minste ta uttrykkelige forbehold om at det slett ikke er sikkert at utvalget er representativt – verken for den norske befolkningen eller for å kunne sammenligne med tilsvarende utvalg i andre land.

Og man må heller ikke stirre seg blind på det faktum at man har en datamengde som langt overgår de fleste studier på feltet. Stordata glatter ut de tilfeldige skjevhetene som ofte oppstår i mindre utvalg, men gir i utgangspunktet ingen garanti mot at utvalget kan inneholde systemiske skjevheter som gjør det ikke-representativt.

Det mest berømte eksemplet på dette er det amerikanske presidentvalget i 1936, der tidsskriftet Literary Digest fikk inn mer enn 2,3 millioner svar fra velgere – og likevel endte med en total skivebom på valgresultatet, mens meningsmålingspioneren George Gallup traff presist med et mye mindre, men vektet utvalg. Som Tim Harford formulerer det (i en artikkel om stordata som fortjener å leses i sin helhet):

«For each person George Gallup’s pollsters interviewed, The Literary Digest received 800 responses. All that gave them for their pains was a very precise estimate of the wrong answer.»

En eldre og tildels mer detaljert versjon av artikkelen er tidligere publisert på forfatterens blogg.

Monday, January 23rd, 2017 Bil No Comments

Svenskene forbanna over franske VM-fordeler

Sverige er småforbannet på all ekstraservice VM-vert Frankrike får før kvartfinalen tirsdag.

Franskmennene har én hviledag mer enn svenskene etter åttedelsfinalen.

- En kjempefordel, fastslår Sveriges Jesper Nielsen.

Spilleprogrammet i VM er sydd etter Frankrikes ønske. Hjemmefavoritten vil ha hatt sju kampfrie dager siden VM-starten mot Sveriges fem.

Frankrike får også én hviledag mer enn finalemotstanderen – om de kvalifiserer seg til gullkampen.

Bra

Keeper Mikael Appelgren sier følgende til Aftonbladet: – Dette er absolutt spesielt. Man kan rehabilitere småskadde spillere bedre. Det er sikkert en fordel. Men for vår egen del passer rytmen bra nå med spill annenhver dag.

20-åringen Lukas Nilsson sender en pasning til det franske laget.

- De er litt eldre og trenger det vel, sier han.

Tøft

Sverige har gjort et godt VM, men levnes små muligheter foran 29.500 tilskuere på fotballstadion i Lille.

Norge har samme fordel som Frankrike: Ett kampfritt døgn mer enn Ungarn før kvartfinalen i Albertville tirsdag.

Spania – Kroatia og Slovenia – Qatar møtes i de to siste kvartfinalene samme dag.

Semifinalene spilles torsdag og fredag.

Bronsekampen er lagt til lørdag og finalen søndag.

(NTB)

Monday, January 23rd, 2017 Bil No Comments

- Hun blir blant de første til å ryke ut, hun er uspiselig

19.august 2016 ble den dagen da det oppsto et plutselig og forbipasserende høytrykk over fjorårets valgkamp.

Den dagen sa Trump unnskyld til alle han måtte ha fornærmet og «påført personlig smerte». Det må ha vært en del allerede da. Så snakket Trump om hvorfor velgere med afroamerikansk bakgrunn burde stemme på ham, ikke Hillary Clinton. Og i hvert fall tilsynelatende var retorikken i innvandringspolitikken finjustert noe.

Kvinnen som fikk æren for «nye» Trump, var 50 år gamle Kellyanne Conway.

- Hun var den første markante Trump-rådgiveren som framstod som glattstriglet. Hun er profesjonell, svært veltalende, dannet og en smart strateg, sier Hilmar Mjelde ved Universitetet i Bergen til Dagbladet.

Bare blåbær

Kellyanne Conway vokste opp i New Jersey med en mor som jobbet på casino, en bestemor og to ugifte tanter. Det er en oppvekst hun selv snakker om som «veldig ukonvensjonell».

Om vi skal forstå Trumps valgkampsjef og rådgiver, skal vi åpenbart ikke kimse av alle somrene hun sto og pakket bær på en blåbærfabrikk i Hammonton.

På blåbærfabrikken lærte hun ifølge seg selv «alt om livet og god arbeidsmoral». Det var her hun ble kåret til skjønnhetsdronning som 16-åring. Fire år senere kunne hun smykke seg med tittelen som verdensmester i blåbærpakking.

Fra blåbærfabrikken bar det avgårde til jusstudier i Washington. Men det var i politikken Conway fant sitt virke. I 1995 etablerte hun sitt eget gallupbyrå, og i de 20 åra som fulgte har hun jobbet for å få republikanere som Fred Thompson, Dan Quayle, Newt Gingrich valgt – med vekslende hell.

Hun har også jobbet med visepresident Mike Pence, og fikk deler av æren for at han ble gjenvalgt som guvernør i Indiana. Det siste hun gjorde var å jobbe for Texas-senator Ted Cruz. Han tapte som kjent nominasjonskampen mot nettopp Donald Trump.

- Talskobra og sjelløs despot

Så hva kan vi vente oss av Kellyanne Conway som Trumps rådgiver i Det hvite hus? Da hun og Stephen Bannon kom inn i valgkampen på samme tid i august i fjor, ble hun regnet som den modererende. Bannon ble regnet som en mørkemann og en «la Trump være Trump»-pådriver.

Men etter å ha turnert CNN, Fox News, MSNBC og andre TV-stasjoner så mange ganger på vegne av Trump, spør amerikanske medier seg om hun ikke er blitt som Trump selv?

- Den ene som setter tonen i konfrontasjonene er Donald Trump selv. Den andre er Kellyanne Conway. Hun er blitt en skyttergravskriger, sier Anders Romarheim ved Institutt for forsvarsstudier til Dagbladet.

Riktig nok er hun kjent for å være langt roligere enn sjefen. Conway smiler og beholder roen – selv når spørsmålene blir mer nærgående og konfronterende. Det var dette som fikk komikeren Samantha Bee til å omtale henne som Trumps «talskobra». I en satirisk hyllest til Conways innsats for Trump sa hun dette:

- Kellyanne er den sjelløse machiavelliske despoten USA fortjener, sa Bee på amerikansk fjernsyn.

- Førstemann ut

Spørsmålet nå er om Conway har den tyngden som skal til for å overleve i toppsjiktet av amerikansk politikk.

- Hun var en person som knapt hadde vunnet politiske valgkamper tidligere. Men hun er veldig lojal til Donald Trump og hun kan snakke for seg, sier førsteamanuensis Hilde Restad ved Bjørknes høyskole til Dagbladet.

Romarheim er usikker på hvor lenge Kellyanne Conway får bli i Donald Trumps administrasjon. Han tror hun vil være blant de første som får høre ordene Trump elsker å si: Du har sparken.

- Hun kan ikke leve på meritten fra valgkampen i evigheter. Hun virker like uforsonlig som han, men hun har ikke den samme makten. Den låner hun fra Trump. Hun sitter på hans nåde.

- Trolig blir hun blant de første som ryker ut, fordi hun er så uforsonlig i stilen. Hun er blitt uspiselig, sier Anders Romarheim til Dagbladet.

Monday, January 23rd, 2017 Bil No Comments

Brutal dansk slakt etter sjokkexit i VM

Danske aviser tok til de store skrekkoverskriftene etter tapet for Ungarn i håndball-VM søndag. – Katastrofe, meldte Ekstra Bladet.

Danmark kom til VM som OL-mester, men spillet hang omtrent ikke sammen i mange av kampene i VM. Keeper Niklas Landin reddet danskene til en knepen seier over Sverige.

Mot Ungarn var det bare i glimt vi så et mesterlag. Islendingen Gudmundur Gudmundsson slutter som trener til våren. Det var klart før mesterskapet.

Han gir seg etter OL-gull og tre skuffende mesterskap ellers.

“Han vil bli husket fordi han ikke fikk maksimalt ut av mannskapet i to VM og et EM. Han er flere ganger blitt regelrett slått taktisk av motstandernes trener”, skriver Ekstra Bladet.

Ny mann

Nikolaj Jacobsen overtar laget om noen få måneder.

TV 2 sender ut flere slaktekarakterer på sin spillerbørs. “Hvor var sulten? Jeg så ikke et lag som ikke ønsket å vinne, men de hadde ikke den sulten som trengs”, skriver den anerkjente håndballeksperten Bent Nyegaard.

Avisen B.T. er på samme linje. “Kjempefiasko. Danmark ute av VM”, er meldingen der.

Danmark har ikke gjort det dårligere i et VM på 12 år.

Anonyme

Ungarn var før kampen ikke sett med noen sjanse, men ungarerne ledet stort sett hele veien.

Nøkkelspillerne hos Danmark var i store trekk anonyme. De reiser hjem utslåtte og nesten latterliggjort.

Mikkel Hansen var blant de få som spilte til godkjent . – Jeg er rasende, sa han etter nederlaget.

(NTB)

Monday, January 23rd, 2017 Bil No Comments

Tom Brady (39) klar for karrierens sjuende Superbowl

New England Patriots og quarterback Tom Brady (39) er klare for Superbowl etter 36-17 mot Pittsburgh Steelers i semifinalen.

I Superbowl LI (51) venter Atlanta Falcons som vant mot Green Bay Packers tidligere søndag.

Steelers var inne i en sterk rekke på ni seirer, men skuffende forestillinger av viktige spillere som Antonio Brown og quarterback Ben Roethlisberger, samt skade på Le’Veon Bell, gjorde at Patriots og Brady igjen blir å se i Superbowl.

New England tok umiddelbart tak i kampen, men klarte ikke å skaffe seg en større ledelse enn 17-9 ved halvspilt kamp. Annen omgang ble imidlertid en maktdemonstrasjon fra Brady og co. Spesielt forsvaret var bunnsolid, og kampen var i realiteten over på stillingen 33-9 i tredje kvarter.

Brady har vunnet Superbowl fire av de seks gangene han har fått muligheten. For 39-åringen er finaleplassen også en revansj etter fjorårets “Deflategate” som førte til at han ble utestengt i fire kamper.

Superbowl spilles 5. i Houston, Texas. Lady Gaga skal stå for pauseunderholdningen.

(NTB)

Monday, January 23rd, 2017 Bil No Comments

Ap dropper avgift på arv, men vil skjerpe formuesskatten

Programkomiteen i Arbeiderpartiet vil ikke gjeninnføre avgift på arv. I stedet skal formuesskatten skjerpes for de velbeslåtte.

Programutkastet skal først legges fram i sin helhet for Aps landsstyre i begynnelsen av februar, men allerede mandag ventes de viktigste konklusjonene å være trukket av sentralstyret, som denne gang også fungerer som programkomité.

For to uker siden meislet sentralstyret ut et Lofoten-kompromiss og nå er partiet etter det NTB forstår nær en modell for skattepolitikken også. Etter det NTB blir fortalt ligger det ikke an til at programkomiteen vil foreslå en ny form for arveavgift for landsmøtet.

Åpnet for arveskatt

I fjor vinter antydet programkomiteens leder Hadia Tajik at Ap kunne komme til å presentere en ny modell for avgift på arv innen stortingsvalget, men det ligger etter det NTB forstår altså ikke an til dette nå.

En stund har det vært avklart at Arbeiderpartiet ikke vil gjeninnføre arveavgiften etter modellen som var gjeldende før.

- Avgiften traff i liten grad de med de største formuene og ga en beskjeden inntekt til fellesskapet, framholdt partiet i sitt alternative budsjett for 2016.

«Dødsskatt»

Allerede i sitt første statsbudsjett fjernet Solberg-regjeringen arveavgiften eller «dødsskatten», som Frp-leder Siv Jensen ynder å kalle den.

I motsetning til Ap vil SV gjeninnføre en arveavgift, som også skal virke omfordelende. I det alternative budsjettet for 2017 ble skattene økt med dobbelt så mye som i Arbeiderpartiets budsjett. Mens Ap økte skatter og avgifter med 10,5 milliarder, slo SV til med 22 milliarder.

Etter det NTB forstår er det uenighet innad i Ap om arveavgiften, først og fremst fordi mange frykter et fravær av en slik avgift vil føre til økte forskjeller. Spørsmålet er hvordan Ap i sitt programutkast ivaretar økonomisk omfordeling uten en arveavgift. Stikkordet er formuesskatt.

Økt sats

Partiene på Stortinget, med unntak av SV og De Grønne, ble 5. mai i fjor enige om et skatteforlik, som blant annet innebærer et skille mellom arbeidende kapital og øvrig formue i formuesskatten.

SV har kritisert Ap kraftig for å ha inngitt seg på et skatteforlik med de borgerlige, som partiet mener vil bidra til økt ulikhet. Ap forsvarer seg med at forliket kun omfatter struktur og ikke skattesats. I det alternative budsjettet for 2017 foreslo Ap et bunnfradrag i formuesskatten på 1,35 millioner kroner i kombinasjon med økt sats på 1,2 prosent.

Det er ikke ventet at programkomiteen vil sy sammen et skatteopplegg i detalj, men det er grunn til å tro at det vil bli foreslått grep som gjør formuesskatten mer omfordelende.

Moderate lettelser

Skattepolitikk vil bli en hovedsak i den kommende valgkampen, og Arbeiderpartiet vil bli avkrevd svar på hvor store skatteskjerpelser partiet går til valg på.

Spørsmålet er om Ap vil gi et tydeligere svar enn Høyres programkomité, som nøyer seg med å si at det kun skal bli «moderate skattelettelser» i neste periode. Hva dette konkret innebærer er ikke lett å få grep om.

- Vi har med vilje ikke ønsket å konkretisere med tall skattelettelsene for neste periode. Det må tilpasses situasjonen i norsk økonomi, sa komitéleder Torbjørn Røe Isaksen til NTB da han presenterte programutkastet 12. januar.

Han slo fast at det blir «betydelig mindre» mindre enn i denne perioden, som så langt har gitt skattelettelser på mer enn 20 milliarder.

(NTB)

Monday, January 23rd, 2017 Bil No Comments

Hvem er Donald Trumps «ukjente» datter?

(Dagbladet): Fredag kveld fulgte millioner av mennesker verden over med, da Donald Trump offisielt ble innsatt som USAs 45. president.

Store deler av presidentens familie var til stede gjennom dagen, og viste seg blant annet under talen og på det offisielle ballet etterpå. Trumps barn stilte opp og stjal oppmerksomheten, blant andre ti år gamle Barron som lekte med sin fetter.

Verdenspressen hadde også fokuset rettet mot presidentens døtre, Ivanka (35) og Tiffany Trump (23). Førstnevnte har vært i media i flere år, mye på grunn av hennes rolle i farens selskap og gjennom sitt eget mote- og smykkemerke.

23-åringen har det derimot vært skrevet lite om de siste åra. Hun vokste ikke opp midt på Manhatten sammen med sine søsken, og fikk en skjermet start på livet.

Dette er Tiffany Ariana Trump:

Flyttet fra faren

Den 13. oktober i 1993 ble Donald Trumps yngste datter født. Moren er presidentens andre kone, skuespilleren Marla Maples. De var gift fra desember i 1993, separerte seg i 1997 og ble offisielt skilt 1999.


STOLTE FORELDRE: Marla Maples og Donald Trump viste stolt fram Tiffany for pressen dag etter at hun ble født. Foto: AP Photo/Hans Deryk, NTB scanpix
Vis mer

Trump har tidligere fortalt til New York Times at han fløy ned til Florida så fort han fikk vite at fødselen var i gang. Den ble gjennomført uten bedøvelse.

- Det er alltid veldig vanskelig. Jeg var der, men kunne ikke bidra til spesielt mye, sa han til avisa den gang.

Datteren ble ifølge Mirror oppkalt etter det eksklusive smykkehuset Tiffany & Co, som Trump-familien er kjent for å fronte. Før innsettelsen av Donald Trump som USAs 45. president, ga Melania Trump Michelle Obama en gave fra nevnte smykkemerke – en gaveoverrekkelse som har gått som ild i tørt gress denne helga.

Militærhelikopter styrtet i Kamerun – seks omkom

Seks personer omkom da et helikopter med militære tjenestemenn fra Kamerun styrtet på grensen til Nigeria søndag. Obersten i den kamerunske hæren er blant de omkomne.

Oberst Jacob Kodji, tre høytstående tjenestemenn og to mannskaper døde i styrten nær byen Bogo søndag, melder kamerunske myndigheter. Styrken var på et oppdrag tilknyttet kampen flere afrikanske tropper deltar i mot islamistgruppen Boko Haram.

Boko Haram sverget i mars 2015 troskap til Den islamske staten (IS) og deres kalifat. Over 20.000 mennesker har blitt drept av gruppen. Den afrikanske union (AU) ser gruppen som en regional trussel og satte i 2015 inn en styrke på 7.500 soldater for å bekjempe dem.

(NTB)

Monday, January 23rd, 2017 Bil No Comments
 
January 2017
M T W T F S S
« Dec   Feb »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Recent Comments